Bnbantwerpenc

Disclaimer: Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de website van BnB Antwerp Centrum

Het gebruik van de website van BnB Antwerp Centrum (hierna 'de BnB') veronderstelt dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en het privacy beleid van de BnB. Mocht u niet kunnen instemmen met de voorliggende algemene voorwaarden of het privacybeleid van de BnB, dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

De gebruiker erkent dat de website van de BnB teksten, tekeningen, foto's, films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en toebehoren aan de BnB. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de BnB de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te distribueren, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Copyright van de foto's berust bij de individuele fotografen van de BnB en mag in geen geval gereproduceerd worden zonder enige toestemming van de makers. Sommige documenten en foto's waarvan BnB de auteursrechten niet bezit, kunnen eveneens op deze website gepubliceerd worden. Alle rechten zijn hiervan gevrijwaard en toestemming om deze te kopiëren dient aangevraagd te worden aan de copyright eigenaars (de bronnen zijn aangegeven in dit document).

Het gebruik van de website en/of de applicatie (gebruik van de website en/of applicatie en hun inhoud) is enkel toegestaan voor privé-doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Het gebruik van persartikels en elke andere publieke documentatie is toegestaan in publieke communicaties op voorwaarde dat de bron hiervan weergegeven wordt.

Deze website en de inhoud ervan zijn gemaakt voor uw gebruiksgemak. De BnB kan niet garanderen dat haar webpagina volledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. De BnB behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website of de toegang ervan te ontzeggen.

De BnB neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar website en in haar applicatie wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar de BnB geeft geen garantie omtrent deze accuraatheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat alle toegang en gebruik van de BnB website en de  inhoud op eigen risico is. Noch de BnB, noch de derde partij die betrokken is bij het creëren, produceren en voorzien van de BnB website kunnen aansprakelijk gesteld worden. De BnB is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele, morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via deze website en applicatie.

De BnB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden ten gevolge van de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) de BnB  website.

Voor uw gebruiksgemak kan het gebeuren dat de BnB links toevoegt naar andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derde partijen. Bij het gebruiken van deze links, wordt u verondersteld om de regels met betrekking tot die websites te bekijken en tevens te aanvaarden alvorens deze websites te gebruiken. U aanvaardt impliciet dat de BnB geen controle heeft over de inhoud van deze websites en dus ook niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de inhoud die gecreëerd of gepubliceerd wordt op deze websites.

Bij het versturen van gegevens naar onze server, bijvoorbeeld via e-mail of via de webpagina’s van de BnB, gaat u met het volgende akkoord:

De gegevens die u verstuurt zijn niet illegaal en/of bevatten geen illegale elementen;
U zal de nodige inspanningen leveren om virussen en andere lasterlijke of destructieve onderdelen te scannen en tevens te verwijderen alvorens uw gegevens te versturen;
U zal geen actie tegen ons ondernemen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft en u aanvaardt eveneens om ons vrij te stellen van acties tegen ons door derde partijen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft;
Tijdens het gebruik van de website van de BnB kunnen bepaalde cookies bewaard worden op uw computer. Het hoofddoel van cookies is het stroomlijnen van uw gebruik van deze website en applicatie. U kunt kiezen of u cookies aanvaardt of weigert door de instellingen van uw browser aan te passen. Merk op dat indien u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dat sommige onderdelen van deze website mogelijk niet voor u toegankelijk zijn of niet correct werken.
 
Alle persoonlijke gegevens worden in vertrouwen behandeld en verwerkt overeenkomstig de relevante wetgeving.

BnB Antwerp Centrum is een geregistreerd handelsmerk. De productnamen van de BnB zijn enerzijds handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de BnB en eigendom van de BnB. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee deze worden geassocieerd. Uw toegang tot deze website en/of applicatie mag niet beschouwd worden om enige vorm van licentie te verkrijgen met betrekking tot de merken die op deze site getoond worden, zonder enige schriftelijke toestemming van de BnB of de betrokken derde partij - eigenaar.

Indien u ons wenst te contacteren in verband met de ""Disclaimer: algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de website van de BnB"", kan u dat doen via:

buytaertheidi@hotmail.com
sita.buytaert@hotmail.com
0032 474 29 67 94